Projektid

Insuldiga ja traumaatilise peaajukahjustusega patsiendi liikumis- ja tegevusvõime parandamine
Sisendi andmine peaaju kahjustusega patsientide kliinilise ravijuhendi koostamiseks, Eesti Haigekassale sisendi andmine uute kulupõhiste teenuste loomiseks (nt kliiniline 3D kõnnianalüüs), panustamine Eesti kõnniroboti väljatöötamiseks koos meditsiinitehnikat tootva firmaga EQUA, individuaalsete ortooside valmistamine (senini praktiliselt ei ole kasutusel) käefunktsiooni parandamiseks, uute ravimeetodite kasutusele võtmine lihastoonuse reguleerimiseks (Botox’i süstimine spastilisuse korral), adekvaatne abivahendite kohandamine ja uute ideede rakendamine, kodu ja töökoha kohandamine vastavalt SMART house printsiibile.
Kasusaajad: abivahendite tootjad ja importijad, uute teenustena individuaalsetel alustel käe ortooside valmistajad, ravimite müüjad (Botox, Dysport, Baclofen – hakatakse kasutama taastusarstide poolt), kliinilisse keskkonda sobiva kõnniroboti väljatöötamisega seotud huvirühmad Eestis.

Seljaaju kahjustusega patsientide varajase (kuni 1,5 aastat pärast traumat) taastusravi efektiivsus iseseisva toimetuleku saavutamisel
Haigekassale sisendi andmine uute teenuste loomiseks, seljaaju kahjustusega patsientide kliinilise ravijuhendi koostamine, panustamine Eesti kõnniroboti väljatöötamiseks, uute meetodite kasutusele võtmine lihastoonuse reguleerimiseks (Baclofeni pumba kasutusele võtmine Eestis, Botox’i süstimine spastilisuse korral), individuaalsete ortooside valmistamine (senini praktiliselt ei ole kasutusel), adekvaatne abivahendite kohandamine ja uute ideede rakendamine praktikasse. Haigekassale sisendi andmine uute kulupõhiste teenuste loomiseks (kliiniline 3D kõnnianalüüs).
Kasusaajad: abivahendite tootjad ja importijad, uute teenustena individuaalsetel alustel käe ortooside valmistajad, ravimite müüjad (Botox, Dysport, Baclofen – hakatakse kasutama taastusarstide poolt), kliinilisse keskkonda sobiva kõnniroboti väljatöötamisega seotud huvirühmad Eestis.


Seljaaju kahjustusega patsientide, kellel on vigastusest möödas enam kui 1,5 aastat hilistüsistuste vältimine, rehabilitatsioon ja tööturu aktiivsetele meetmetele suunamine
Uuringu väljundiks on innovaatilise näidiselukeskkonna loomine, puudega inimeste tööhõive parandamine, sisendi andmine sotsiaal-kindlustusametile uute teenuste loomiseks ja rahastamiseks, seljaaju kahjustusega patsientide kliinilise ravijuhendi koostamine, panustamine Eesti kõnniroboti väljatöötamiseks, uute meetodite kasutusele võtmine lihastoonuse reguleerimiseks (Baclofeni pumba kasutusele võtmine Eestis, Botox’i süstimine spastilisuse korral), individuaalsete ortooside valmistamine (senini praktiliselt ei ole kasutusel), adekvaatne abivahendite kohandamine ja uute ideede rakendamine abivahendi tööstuse huvides, eksperthinnangute andmine kindlustusseltside poolt rahastatavate ravikulude täpseks planeerimiseks.
Kasusaajad: elukeskkonna kohandamisega tegelevad ettevõtted, abivahendite tootjad ja importijad, uute teenustena individuaalsetel alustel käe ortooside valmistajad, ravimite müüjad (Botox, Dysport, Baclofen – hakatakse kasutama taastusarstide poolt).


Tervisedenduslik uuring koolilastele vanuses 6-18: Liikumis- ja tegevusvõime varajane diagnostika, kui tööealise elanikkonna kujunemise alustala 
Tervist edendavate meetmete kasutuselevõtmine haridus-programmides sh kehalise kasvatuse tundide hulga suurendamine, korrektset liikumismustrit toetavate jalanõude ja riietuse valik, koolikoti arendamine ergonoomilisemaks, koolitundides ergonoomiliselt sobivamate toolide ja laudade kasutuselevõtmine, sisend esmatasandi tervishoiuteenuste tõhustamiseks läbi kooliarsti, kooliõe ja füsioterapeudi. Kliiniline kolmemõõtmelise kõnnianalüüsi kasutamine liikumisanalüüsi teostamiseks.
Kasusaajad : ergonoomilise koolimööbli tootjad, spordi- ja terviseklubid, kus hakkab käima rohkem õpilasi ja seetõttu on võimalik käibe suurenemine.


Neuroloogilise kahjustusega laste varajase  taastus- ja arendusravi tõhustamine läbi innovatiivsete ravimetoodikate kasutuselevõtmise
Adekvaatne abivahendite kohandamine ja uute ideede rakendamine, panustamine Eesti kõnniroboti väljatöötamiseks koos meditsiinitehnikat tootva firmaga EQUA, Eesti Haigekassale sisendi andmine uute kulupõhiste teenuste loomiseks, individuaalsete ortooside valmistamine (senini praktiliselt ei ole kasutusel) käefunktsiooni parandamiseks, uute ravimeetodite kasutusele võtmine lihastoonuse reguleerimiseks (Botox’i süstimine spastilisuse korral), elukeskkonna kohandamine vastavalt SMART house printsiibile, kliinilise kõnnianalüüsi kasutamine liikumisanalüüsi teostamiseks ja kliiniliste otsuste motiveerimiseks.


Uuring vibroakustilise teraapia mõjust ja rakendatavusest pea- ja seljaaju kahjustuste taastusravis.
Vibroakustiline (VA) teraapia on muusika ja madalsageduslike helivibratsioonide koostoimel põhinev lõõgastus- ja ravimeetod, mida saab kasutada nii üldiseks lõõgastuseks kui spetsiifilisematel füsioteraapilistel eesmärkidel. Uuringu tulemusena peaks välja töötatama VA stimulatsiooni rakendav liikumis- ja tegevusvõime taastamise metoodika, loodama võimalused kõrgeltkvalifitseeritud praktikute ettevalmistamiseks läbi kursuste, praktikate, koolituste), andma sisendit ettevõtetele uute toodete-teenuste väljaarendamiseks (erinevad tootearendused vibroakustilise teraapia alal, terapeutilised helitaustad jm).
Kasusaajad: taastusravi asutused, tervisekeskused-klubid, spaad.


Osteoporoosi uuring
Skeletilihassüsteemi uurimine osteoporoosi haigestumise riskide hindamiseks ning osteoporoosi riski testi väljatöötamine ning rakendamine koostöös ettevõtjatega.


Rühihäirete uuring
9-11 aastaste laste kerelihaste ja rühi seisundi hindamine, jälgitakse süvalihaste aktiivsust harjutuste sooritamise ajal ja mõõdetakse nende tugevust ning uuritakse valitud harjutuste mõju regulaarsel treenimisel rühi arenemisele ja kerelihaste tugevnemisele. Eesmärgiks on selgitada välja efektiivseimad kerelihaste harjutused, harjutuste mõju rühi parandamisele ja tugevdamisele, rakendada vastavaid harjutusi reeglipäraselt koolisüsteemis ning vältida seeläbi hilisemaid puberteediealisi rühihäireid ja rühiga seotud vaevusi.
Kasusaajad: spordi- ja terviseklubid või spaad ning mööbli ja selle tarvikute tootjad.


Ravimuda ja mudaravi andmebaasi loomine ja avalikustamine
Eesmärk on koguda ning süstematiseerida ravimudade alane teave nii Eestist kui väljastpoolt. Hetkel on sisestatud u 600 kirjet. Andmebaasi kasutajateks nii mudavaldkonnaga kokkupuutuvad spetsialistid kui ettevõtted Eestist ja välismaalt.


Ravimuda orgaanilis-biokeemilised uuringud
Eesti erinevate mudade sh turba mitmekesised orgaanilis-biokeemilised uuringud – toimeainete, nende kasutusvõimaluste väljaselgitamine rakendamiseks meditsiinis, farmaatsia- ja kosmeetikatööstuses jm.
Kasusaajad: mudamaardlate haldajad (kaevandusloa omanikud, loodustoodete tootjad, kõikide mudatoodete tootjad, edasimüüjad).


Kliinilised uuringud ravimuda mõju hindamiseks (Haapsalu meremuda ning järvemudad)…
Muda ravimõju uuring tööealisel elanikkonnal esinevate ja tööga seotud luulihaskonna haiguste – nn ülekoormushaiguste korral, mis on tingitud  töötamisest sundasendis, stereotüüpsetest liigutustest, üksikute lihasrühmade ülepingest vms. Luulihaskonna haiguste esinemissagedus on erinevate tööalade puhul suhteliselt suur ja need on ka ühed enim töötajate töövõimet ja tööelukvaliteeti alandavaks teguriks, mistõttu erilise koha omandavad just preventiivse ravi (nagu seda on balneoloogilise ravi ja sealhulgas ka mudaravi) kasutamine. Antud uuringu raames kasutatakse lisaks erinevatele küsimustikele kaasaegseid metoodikaid  – laser-doppleriga saadavaid andmeid veresoonte seisundi ja müomeetriat lihaspingete hindamiseks. Uuringu tulemina töötatakse välja meetodid kuidas taastada töövõime käte ja õlavöötme hädadega inimestel.
Kasusaajad: kõik mudaprotseduure ja -tooteid kasutavad või valmistavad ettevõtted, taastusarstid, töötervishoiuarstid.


Haapsalu ravimudast bioaktiivsete ainete baasil toimiva massaažikreemi väljatöötamine
Eesmärgiks töötada välja tööstuslik tehnoloogia, et saada  Haapsalu meremudast inimorganismile toimivad  ained – huumushapped ning selle baasilt arendada erinevaid tooteid.
Kasusaajad: farmaatsiaettevõtted, massaažisalongid, spaad, tervise- ja spordiklubid, loodustoodete müüjad.


Massaažikreemi ravimõju uuring
Eesmärgiks tõestada mudast valmistatud massaažikreemi positiivne mõju.
Kasusaajad: farmaatsiaettevõtted, massaažisalongid, spaad, tervise- ja spordiklubid, loodustoodete müüjad.


6-päevase kuurortravi järgne elukvaliteedi uuring
Uuringu eesmärgiks on uurida 6-päevase kuurortravi toimet elukvaliteedile osteoartroosi haigetel ravi lõpus ja kuni 6 kuud pärast ravi. Efektiivsuse tõestamise korral pole vaja kasutada pikemaid ravipakette, mistõttu võiks kasutajate-kasusaajate hulk olla senisest suurem.
Kasusaajad: spaad.


Desintegraatoriga peenestatud mudast erinevate teraapiatoodete arendus
Eesmärgiks arendada uusi mudateraapias kasutatavaid tooteid (aplikatsioonid, mähised, segud), mis baseeruvad desintegraatoriga peenendamise ja homogeniseerimise tehnoloogial.
Kasusaajad: loodustoodete tootjad ja müüjad, massöörid, spaad.


Kätele ja jalgadele mõeldud eritüübiliste mudavannide loomine
Eesmärgiks on ajakohastada lokaalset mudateraapiat luues selleks kaasaegselt disainitud abivahendid. Väheneb kasutatava muda kogus, protseduuri hind ning perspektiivis levib laiematesse massidesse, kuna teraapiat on võimalik läbi viia ka kodus ja töökohal.
Kasusaajad: vannide tootjad, spaad, tervisekeskused, mudatootjad, abivahendite laenutajad.


Erilahendusega patsiendikapi disainimine
Eesmärgiks  on välja töötada kapi mudel, mis on mõeldud kasutamiseks voodihaigetele haiglates ja hooldusasutustes ning mille abilaua konstruktsioon ja mehhanism erineb kasutatavatest. Eesmärgiks on kasutusmugavuse, konstruktsiooni lihtsuse ja töökindluse saavutamine.
Kasusaajad: haiglad, taastusraviasutused, spetsiifilise mööbli ja selle osade tootjad.