Eesmärgid

Esimene fookus. Muda kasutamine tänapäeval ravi eesmärgil vajab enam tõenduspõhist lähenemist ning uute kasutusvõimaluste väljatöötamist. Praegu kasutusel olevad mudakaevandamise seadmed, tehnoloogia ning ladustamise tingimused on aegunud, samuti vajab täiendamist mudaravi toimemehhanismide uurimiseks vajalik aparatuur, et võimaldada ettevõtjatel innovaatilisi lahendusi välja arendada. Piirkonna ettevõtjatel on tekkinud selge huvi ravimuda kui maavara uuringute ning ravimuda uute kasutusvaldkondade ja uute tehnoloogiate väljaselgitamise järele nii meditsiinis kui kodukasutuses. Senini on ravimuda kasutatud peamiselt reumaatiliste ja perifeerse närvisüsteemiga seotud vaevuste leevendamiseks. Haapsalus on olemas nimetatud haiguste ravimise pikaajaline kompetents neuroloogilise taastusravikeskuse (HNRK) näol.
KK ülesanne on adapteerida mudaravi toimemehhanismide uurimine kaasaja tingimustesse, sh on vajalik:
* selgitada välja Eesti ravimudamaardlate seisukord ja kaardistada võimalikud uued maardlad;
* hinnata erinevate ravimudamaardlate muda bio-geokeemilist koostist ja määrata nende raviomadused;
* välja töötada tingimused väikejärvede muda ja turvasmudade kasutamiseks ravis, eesmärgiga saastevabade vanemate settekihtide kasutamisele;
* kaasajastada ja adapteerida mudaravi nii lühemaajalisteks kui ka pikema kestusega mudaravi põhjendatud kasutamiseks;
* kaasajastada üldise ja lokaalse mudaravi kasutamise juhendid;
* välja töötada juhendid mudaravi kasutamiseks erinevates ravikompleksides (näiteks koos liikumisraviga, laserraviga jne);
* välja töötada juhendid neuroloogiliste haiguste (spinaalsed traumad, radikulopaatiad, jt) mudaraviks;
* välja töötada juhendid mudaravi kasutamiseks töötervishoius ennetavas ehk preventiivses ravis (neuromuskulatuurse aparaadi haiguseelsete seisundite puhul, mis on tingitud töötamisest sundasendis jne) ja erinevate kutsekahjustuste puhul;
* uurida võimalusi ravimuda kasutamiseks lihaste funktsionaalse seisundi parandamiseks liikumisravi puhul, kasutades kaasaegseid uuringu võimalusi (elektroneuromüograafia jne).
* Oluline on leida uusi mudaravirakendusi töövõimelise elanikkonna tervisedenduseks ning taastusraviks, sh töötervishoius (kutsepatoloogiad). KK ülesanne on leida uusi sihtrühmi mudaravi rakendamisel ning muuta ravimuda kasutamine kättesaadavamaks laiemale tarbijaskonnale, mille raames üheks oluliseks sihiks on uute toodete arendamine. Seoses uute mudaravi rakenduste väljatöötamisega, tekib vajadus uute lahenduste järele ravimuda transportimisel, pakendamisel (sh mähised, kosmeetikavahendid jm), mis annab võimaluse olemasolevate ettevõtete eksportkäibe kasvuks ning uute töökohtade ja ettevõtete tekkeks.
* Lisaks on kompetentsikeskuse üheks eesmärgiks kujuneda rahvusvaheliseks organiks, mille pädevuses on väljastada ravimuda tervistavat mõju kinnitavaid sertifikaate.
Teise fookuse moodustab elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime hindamine, preventsioon ja taastamine, mis tugineb Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) pikaajalisele kogemusele erinevate neuroloogiliste haiguste puhul kasutatavate taastusravimeetodite (füsioteraapia, tegevusteraapia, kõneravi, psühhoteraapia, sotsiaaltöö) pakkumisel. HNRK-s tegeletakse laiemalt liikumis- ja tegevusvõime määramise, preventsiooni ja taastamisega, keskendudes neuroloogilise kahjustusega laste ja täiskasvanute ravile. 2009. aastal on HNRK-sse rajatud kaasaegne kliiniline liikumis- ja kõnnianalüüsi laboratoorium, mis võimaldab hinnata erinevate kaasaegsete ja traditsiooniliste ravimeetodite sh mudaravi mõju inimese elukvaliteedile ja toimetulekule.
KK eesmärgiks on arendada ning rakendada elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime valdkonna taastamistehnoloogiaid ja metoodikaid ning kujundada kaasaegseid preventsioonistrateegiaid.
KK ülesanne on aktiivselt tegeleda ka liikumispuudega inimeste abivahendite selekteerimise, sobivuse hindamise ning vajadustele vastavaks kohandamisega. KK eesmärk on siduda HNRK kompetentsid ettevõtlusega (nt tootmisettevõtted, spordiklubid, spaa-ettevõtted, turismitalud). KK annab sisendit ettevõtlusele uute liikumis- ja tegevusvõimet abistavate ja soodustavate vahendite (proteesid, ortoosid, ergonoomilised lahendused, vibroakustilised tooted) väljatöötamiseks, disainimiseks, tootmiseks, rakendamiseks ning toetab toodete-teenuste ekspordi kasvu.
Käesoleval ajal tegeletakse Eestis elanikkonna liikumis- ja tegevusvõimet tagavate abivahendite (nt proteesid, ortoosid, erivajadusele vastav mööbel, vibroakustilised tooted jm) tootmisega veel vähesel määral, kuigi Eestis on kõrgetasemeline teadmine abivahendite arendamisest ja rakendamisest olemas (TÜ Ortopeediakliinik, Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikeskus jt). Läänemaal, Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses viiakse läbi kolmemõõtmelisi liikumisanalüüse abivahendite vajalikkuse ja sobivuse hindamiseks. HNRK omab koostöökogemust mitmete abivahendite tootjatega (Gadox AS, Ortopeediakeskus OÜ, Invaru OÜ, Itak OÜ). Läänemaal on 2012. aasta äriregistri andmete seisuga ~110 töötlevtööstuse ettevõtet sh kompetentsikeskuse teenuste potentsiaalseteks tarbijateks tervisedenduse ja taastusravi toodete edaspidisel tootmisel on 22 tekstiili ja rõivatööstuse ettevõtet, 21 puidutööstuse,11 mööblitootmise ettevõtet, 8 kummi-, plasti-, klaasitootmise ettevõtet, 20 metalltoodete tootmisettevõtet, 2 sporditarvete tootmise ettevõtet.
Tallinna Ülikooli (TLÜ) Kunstide Instituudi Tervise Disaini Keskuse üheks oluliseks rakendus-, uurimis- ja tootearendussuunaks on retseptiivse muusikateraapiana tuntud vibroakustiline meetod (muusika ja madalsagedusliku heli koostoimele toetuv teraapiameetod). Uurimused on käsitlenud vibroakustilise stimulatsiooni ja muusika mõju lihastele, vererõhule, pulsisagedusele, enesetundele, looduslike helitaustade mõju enesetundele ning vibroakustilise teraapia rakendamist koos kunstipõhiste teraapiavõtetega. Vibroakustika alal on koostöö Jyväskylä Ülikooliga (Soomes tuntud füsioakustilise meetodina) ning meetodi autori Olav Skillega Norrast (MultiVib). Tootearenduse tulemusena on TLÜ teadlaste osalusel 20 aasta jooksul välja töötatud kolm vibroakustilise teraapia seadmestiku mudelit, mis on kasutusel mitmel pool Eestis.
Kompetentsikeskus koondab Eesti kõrgetasemelise teadmise ja kaasab väliseksperte, et luua uusi, kvaliteetseid lahendusi abivahendite tootmise hoogustamiseks Eestis ja Läänemaal.